Trạng thái các tập Âm nhạc + Trò chuyện của bạn

Nếu bạn đã gửi tới Spotify một tập Âm nhạc + Trò chuyện để được xem xét phát hành, tập đó sẽ có thể ở một số trạng thái. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trong trang thông tin chi tiết về tập của mình trên web và thiết bị di động. Hãy xem các trạng thái có thể xuất hiện bên dưới:

Lưu ý: nếu tài khoản Anchor của bạn không được chọn để phân phối, bạn sẽ được nhắc nhở rằng trước hết, bạn cần được phân phối tới Spotify để gửi một tập Âm nhạc + Trò chuyện.

Được gửi để xem xét

  • Tập Âm nhạc + Trò chuyện của bạn đã được gửi đi. Nhóm nội bộ của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tập của bạn tuân thủ Điều khoản dịch vụ, nguyên tắc tạo tập và nguyên tắc kiếm tiền từ tập của chúng tôi, nếu có.

Trên web: 

Screen_Shot_2020-10-13_at_6.41.08_AM.png

Trên thiết bị di động:

MTnew11.jpg

Bị từ chối

  • Nhóm nội bộ của chúng tôi đã xem xét, từ chối và khôi phục tập Âm nhạc + Trò chuyện của bạn về trạng thái nháp. Bạn sẽ nhận được một email nêu rõ lý do từ chối tập của bạn. Bạn có thể điều chỉnh nội dung tập của mình trên trang thông tin chi tiết về tập rồi gửi lại để xem xét.

Trên web:

Screen_Shot_2020-10-13_at_6.56.15_AM.png

Trên thiết bị di động:

Screen_Shot_2020-10-13_at_6.59.08_AM.png

Đã phát hành

  • Tập Âm nhạc + Trò chuyện của bạn đã được xem xét và tuân thủ Điều khoản dịch vụ, nguyên tắc sáng tạo và nguyên tắc kiếm tiền của chúng tôi, nếu có. Giờ đây, khán giả có thể nghe tập của bạn trên Spotify.

Trên web:

Screen_Shot_2020-10-13_at_7.00.19_AM.png

Trên thiết bị di động:

Screen_Shot_2020-10-13_at_7.04.39_AM.png

Bài viết này có hữu ích không?
171 trên 258 thấy hữu ích