Sử dụng Ambassador Ads của Anchor

Lưu ý: Anchor Sponsorships hiện đã đổi tên thành Ambassador Ads trong dịch vụ Quảng cáo của Anchor. Bạn có thể đọc thêm về thay đổi này tại đây.

Ambassador Ads là một cách để bắt đầu hành trình kiếm tiền của bạn trên Anchor!

Để đủ điều kiện dùng Ambassador Ads, bạn sẽ cần có ít nhất 50 người nghe podcast riêng biệt. Bạn có thể biết mình đã mở khóa Ambassador Ads hay chưa bằng cách xem thẻ Tiền trên Anchor. 

Bạn sẽ có cơ hội đọc quảng cáo với kịch bản có sẵn cho Anchor. Đây là một cơ hội tuyệt vời để có được kinh nghiệm quảng cáo podcast!

 

Bài viết này có hữu ích không?
392 trên 493 thấy hữu ích